Spring navigation over

WHISTLEBLOWERORDNING

I vores whistleblowerordning kan du foretage fortrolig og sikker indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører vores organisation. Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd, herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, interessekonflikter, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt.

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab, og skal ses som et supplement til sædvanlige rapporteringskanaler, dvs. den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Du kan benytte ordningen både hvis du er ansat og frivillig.

Opret en sag eller lav opfølgning på en eksisterende sag

Læs mere om whistleblowerordningen

Se også